Registreerimisvorm messile Kodulaat Narova - 2019

Tere tulemast Narova kodulaada kodulehele!
Olete oodatud osalema esmakordselt toimuvale Narva suurimale ehitus- ja sisustuslaadale!
Osalemiseks täida ära allolevad väljad, et näha pinnarendi maksumus (20€/m2)

Osalemistingimused leiad aga SIIT

Kaupleja-eksponendi andmed

Ettevõtte nimetus (*)
Äriregistrikood (*)
Telefon (*)
E-Post (*)
Veebileht
Ettevõtte nimetus – arve jaoks
Kui maksja andmed erinevad registreerimislehe täitnud firma andmetest
Äriregistrikood – arve jaoks
Kui maksja andmed erinevad registreerimislehe täitnud firma andmetest
Aadress – arve jaoks
Kui maksja andmed erinevad registreerimislehe täitnud firma andmetest
Pinna laius meetrites (*)
Pinna sügavus meetrites (*)
Märgi messil Kodulaat Narova 2019 pakutavate toodete/teenuste valdkond
Muud tooted/teenused:
Kaubad, mida soovitakse müüa või teenus, mida osutatakse.
 

NAROVA kodulaat OSALEMISTINGIMUSED

1.KORRALDAJA

Eesti Näituste AS 

Pirita tee 28, 10127 Tallinn, Eesti

2.Projekti juhtimine ja informatsioon:

Projektijuht: Annika Kibus

Tel.:         613 7325

e–post:               annika@fair.ee

3.TOIMUMISE AEG JA KOHT

Laat on avatud:           17. – 18. mai 2019      kl 10.00 – 18.00

Toimumise koht: Narova keskus, Albert-August Tiimani 1c, Narva

4.LAADA TEMAATIKA

üldehitustööd ja ehitusmaterjalid• siseviimistlusmaterjalid, tapeedid • ehitus- ja aiamasinad, -seadmed, -tööriistad ja -vahendid • tööriided ja -kaitsevahendid • kütte-, ventilatsiooni – ja veevarustusseadmed • kodu- ja aiamööbel • sanitaartehnika • valgustid ja valguslahendused • kodutehnika • kodutekstiil, vaibad ja põrandakatted • turvasüsteemid, -seadmed, -vahendid • koristus- ja puhastusseadmed • taimekaitsevahendid, väetised, kompostimine • haljastus ja heakorrastus • aiakujundus ja -planeerimine • kasvuhooned • saunad • ahjud ja kaminad •

5.KAUPLEJA-EKSPONENT

Laada kaupleja-eksponendid võivad olla kõik juriidilised või füüsilised isikud, kelle poolt pakutavad teenused või tooted kuuluvad laada temaatika valdkondadesse (vt punkt 3.)

6.LAADAL OSALEMINE

Laadal osalemiseks tuleb kaupleja-eksponendil nõuetekohaselt täita ja allkirjastada laada osalemisleping-registreerimisleht ning edastada see Korraldajale hiljemalt 01. maiks 2019. Hilisemaid tellimusi võetakse vastu üksnes vabade pindade olemasolu korral.

Osalemislepingu-registreerimislehe saamisel saadab Korraldaja kaupleja-eksponendile kirjaliku kinnituse pinna reserveerimise kohta. Pinna eraldamine Kaupleja-eksponendile jõustuvad pärast pinna üüri tasumist Kaupleja-eksponendi poolt. Osalemislepingu ja -tingimuste täitmine on osapooltele kohustuslik.

7.PINNA ÜÜRIMÄÄR

6.1 Pinnarent (ilma stendita, elektrita)  20 € /m²

8.LISATELLIMUSED

Tellimused lisateenustele vormistatakse Korraldaja tellimislehtedel, mis saadetakse Korraldaja poolt kaupleja-eksponendile pärast osalemislepingu-registreerimislehe saamist. Nõuetekohaselt täidetud tellimislehed tuleb Korraldajale tagastada 01. maiks 2019.a. (k.a). Ajavahemikus 01.03.-15.05.2019.a (k.a) esitatud tellimused täidetakse võimaluse korral ning lisatellimuste hinnale kehtib hinnalisand 25%. Alates 16.05.2019.a tellimustele rakendub 50% hinnalisand.

Kaupleja-eksponendil, kes teostab stendi ülesehitustööd ise või kolmanda osapoole kaudu, tuleb ehitatava stendi joonised, elektriskeemid, tarbitav võimsus, vee- ja äravooluühenduste teostamise vajadus kooskõlastada Korraldajaga hiljemalt 01. maiks 2019.a.

Ettevalmistus:             16. mail 2019 09.00 – 21.00

Demontaaž:                 18. mail 2019 18.00 – 21.00

9.OSALEJAKÄEPAELAD

Sõltuvalt üüritud ekspositsioonipinna suurusest saab iga Kaupleja-eksponent käepaelu järgnevalt

kuni 20 m2         5 tk

21-50 m2                            10 tk

51-… m2                        15 tk

Käepaelad väljastatakse Kaupleja-eksponendi esindajale eksponeerimispäeval infokeskusest. Käepael annab õiguse siseneda paviljonidesse ettevalmistuse, laada ja demontaaži ajal. Osavõtja on kohustatud kandma keskuses viibides käepaela. Rikutud/katkise käepaela korraldaja konfiskeerib ning isik kaotab õiguse siseneda keskusesse.

10.KATALOOG

Kataloogis avaldatakse informatsioon kaupleja-eksponendi kohta, kes on nõuetekohaselt täitnud kataloogi blanketi ning edastanud selle korraldajale hiljemalt 01. maiks 2019. Tähtaegadest  mittekinnipidamise korral ei garanteeri korraldaja kaupleja-eksponendi andmete avaldamist kataloogis.

11.KAUBAMÄRGI KASUTAMINE

Kaupleja-eksponent tohib laada kaubamärki kasutada oma reklaami- ja kommertstegevuses üksnes Korraldaja nõusolekul.

12.MAKSETINGIMUSED

Korraldaja saadab Kaupleja-eksponendile arve registreerimislehe-osalemislepingu alusel reserveeritud pinna üüri tasumiseks

Kui Kaupleja-eksponent ei ole tähtajaks tasunud pinna üüriarvet, kaotab ta õiguse reserveeritud pinnale ja Korraldajal on õigus anda vabanev pind ootelehel olevale firmale.

13.TULEOHUTUS JA TURVALISUS KESKUSES

Korraldaja vastutab tuleohutuse tagamise ja üldise korra eest Narova keskuses. Kaupleja-eksponent on kohustatud järgima keskuses kehtestatud tule- ja tööohutusnõudeid ning laada perioodiks Korraldaja poolt kehtestatud tingimusi. Kaupleja-eksponent korraldab ise talle kuuluva vara kindlustamise. Korraldaja ei vastuta Kaupleja-eksponendile kuuluvate eksponaatide, konstruktsioonide jms. rikkumise või kadumise eest.

14.REKLAAM

Kaupleja-eksponendil on õigus kasutada oma toodangu või teenuste reklaamimiseks ainult üüritud ekspositsioonipinda ja stendi siseseinu. Reklaam teistele isikutele ja firmadele on keelatud. Reklaammaterjale on lubatud kinnitada korraldaja kujunduselementidele ainult kleeplindi ja/ või riputuskonksude abil ning enne demontaaži algust on kaupleja-eksponent kohustatud reklaammaterjalid eemaldama, vastasel korral on ta kohustatud tasuma korraldajale reklaami eelmaldamisega seotud kulutuste maksumuse.

15.KORRALDAJA VASTUTUS

Korraldaja vastutab oma turvateenistuse baasil ja/ või täiendavalt kaasatud turvateenistusjõududega korra ning turvalisuse tagamise eest paviljonides ja -territooriumil kogu laada tööperioodil. Korraldaja ei vastuta eksponaatide, konstruktsioonide turvalisuse, materjalide ning seadmete kahjustamise ja kadumise eest laada toimumise ajal.

Korraldaja ei vastuta vääramatu jõu poolt tekitatud kahjustuste eest. Korraldaja vastutab tuleohutuse tagamise eest paviljonides ja -territooriumil. Tule- ja plahvatusohtlike ainete ja materjalide kasutamiseks laadaekspositsioonis tuleb kooskõlastatult korraldajaga taotleda luba Eesti Päästekeskuselt.

Korraldaja ei vastuta kaupleja-eksponentide poolt jagatava informatsiooni õigsuse ja sisu eest.

16.KAUPLEJA-EKSPONENDI VASTUTUS

Kaupleja-eksponent vastutab tema käsutusse antud pinna või -stendi, inventari, materjalide ja seadmete ning neile kahjustuste tekitamise ja kadumise eest alates nende korraldaja poolt üleandmise hetkest kuni kaupleja-eksponendi poolt korraldajale tagastamise hetkeni. Kaupleja-eksponent on kohustatud korraldaja poolt tema käsutusse antud stendi, inventari, seadmete ja materjalide üleandmisel fikseerima nende seisundi, võimalikud defektid jms ning nendest koheselt teatama korraldajale. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata, võimalikud defektid ja kahjustused loetakse kaupleja-eksponendi poolt tekitatuteks ning kuuluvad vastava hinnakirja alusel hüvitamisele. Kaupleja-eksponent on kohustatud laada lõppemisel korraldaja esindajale korrastatult üle andma korraldaja poolt tema käsutusse antud stendi, inventari, materjalid ja seadmed. Kaupleja-eksponendi lahkumine stendi, inventari, seadmeid ja materjale korraldaja esindajale üle andmata ei vabasta kaupleja-eksponenti ilmnenud kahjustuste korraldajale hüvitamise kohustusest.

Kaupleja-eksponent on kohustatud hüvitama korraldajale laadaperioodil tema käsutusse antud stendile, inventarile, seadmetele ja materjalidele tekitatud kahjud; inventari, seadmete ja materjalide ning ehituskonstruktsioonide kadumisel või nende täielikul hävimisel asendama need samaväärsetega või kompenseerima korraldajale nimetatud esemete maksumuse vastava hinnakirja alusel.

Kaupleja-eksponendil on keelatud edasi rentida tema poolt korraldajalt renditud

pinda.

Taara ja pakendite ladustamine stendide taga on keelatud. 

Viimasel laadapäeval 18.05.2019 enne kella 18.00 lahkumine on keelatud!

17.PRETENSIOONID

Kõik vastastikused pretensioonid tuleb esitada kirjalikult laada tööperioodil. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta. Pretensioonid püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused ja tüliküsimused Harju Maakohtus.

18.ÜLDTINGIMUSED

Kirjutades alla laada Narova kodulaat osalemisleping-registreerimislehele, aktsepteerib kaupleja-eksponent või tema poolt volitatud esindaja laada osavõtutingimuste täitmise kohustust ja kohustub juhendama esindatava asutuse teisi laadaga seotud töötajaid täitma osavõtutingimusi ja korraldaja poolt antavaid täiendavaid juhiseid ning korraldusi, kui need on suunatud laada töö efektiivsuse tõstmisele ning külastajate ja kaupleja-eksponentide ohutuse tagamisele laada ettevalmistus- ja tööperioodil.

Narovakeskus

KORRALDAJA

Eesti Näituste AS 
Pirita tee 28, 10127 Tallinn, Eesti

Projekti juhtimine ja informatsioon:

Projektijuht: Annika Kibus
Tel.: 613 7325
e–post: annika@fair.ee

TOIMUMISE AEG JA KOHT

Laat on avatud:
17. – 18. mai 2019     
kl 10.00 – 18.00

Toimumise koht:
Narova keskus, Albert-August Tiimani 1c, Narva